Załączniki

Nota metodologiczna dotycząca wskaźników niefinansowych

Dane dotyczące zatrudnienia

Dane dotyczące zatrudnienia, przedstawione w tym raporcie, zostały zebrane w oparciu o system HR-Info, który bierze pod uwagę takie zmienne jak płeć czy pełniona przez pracownika funkcja. Dane do systemu HR-Info są przekazywane na podstawie danych zawartych w systemach kadrowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Orange Polska wg standardów Grupy Orange.

Menedżerowie/menedżerki (osoby zatrudnione na umowę o pracę pod koniec okresu)

Zasada obliczania „wskaźnika kadry zarządzającej” odnosi się do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wskaźnik ten odnosi się do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Klasyfikacja pracowników jako „kadra zarządzająca” odbywa się na podstawie kategorii zaszeregowania pracownika zgodnie z profilem kompetencyjnym wg standardów Grupy Orange.

Liczba wypadków przy pracy

Wskaźnik odpowiada liczbie zdarzeń wypadkowych, które w danym roku sprawozdawczym zostały uznane za wypadki przy pracy. Zgodnie z przepisami polskimi, warunkuje to ostatecznie data decyzji pracodawcy o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy, czyli data zatwierdzenia protokołu powypadkowego, a nie data samego zdarzenia.

Dane środowiskowe

Sprawozdawczość w zakresie kwestii środowiskowych jest oparta na przekazywaniu informacji do bazy danych INDICIA. W 2017 roku, Orange Polska przekazywała w cyklu kwartalnym wartości średnio 100 wskaźników środowiskowych.

Energia

Zużycie energii elektrycznej w budynkach Orange Polska jest obliczane za pomocą metody statystycznej, która została opracowana przez statystyka z Orange Labs i zatwierdzona przez Grupę Orange oraz biegłych rewidentów Spółki. Wskaźnik zużycia paliwa obejmuje łączne zużycie paliwa (lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny), z wyłączeniem pojazdów samochodowych. Współczynniki przyjęte do kalkulacji energii w GWh ustalane są przez Grupę i podlegają na poziomie Grupy niezależnej weryfikacji.

Emisja CO2

Dla energii elektrycznej wskaźnik emisji jest obliczany zgodnie z Protokołem GHG za 2009 rok oraz jego najnowszą aktualizacją (za 2012 rok). Wskaźniki emisji paliw (gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, benzyna, olej napędowy i LPG) pochodzą z Protokołu GHG za 2007 rok. Kalkulacje w zakresie emisji prowadzone są na poziomie globalnym z wykorzystaniem współczynników emisji pochodzących z IAE ze względu na wytyczne globalne oraz przyjęte cele monitorowaniu podlegają wyłącznie emisje CO2.

Zbiórka elektrośmieci

Wskaźnik „E-odpadów zebranych od klienta” to suma telefonów komórkowych, stacjonarnych i urządzeń multimedialnych dostarczonych do punktów sprzedaży, otrzymanych pocztą i zebranych przez dostawców usług. Wskaźnik ten obejmuje również telefony komórkowe pracowników Orange Polska oraz zebrane baterie i ładowarki. Spółki zależne, dla których nie ma odpowiedniego kanału gromadzenia i przetwarzania e-odpadów, nie stosują tego wskaźnika.

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.