Zarządzanie ryzykiem

Wyniki finansowe w 2017 roku

Zarządzanie ryzykiem

Orange Polska jest narażona na ryzyko zewnętrzne i wewnętrzne o wielorakim charakterze, które może mieć wpływ na realizację założonych celów. W związku z tym, w Orange Polska funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, który zapewnia identyfikację, ocenę i zarządzanie czynnikami ryzyka. System ten został opracowany na podstawie normy ISO 31000:2009. Osoby kierujące poszczególnymi obszarami i funkcjami biznesowymi są odpowiedzialne za ocenę i zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację nowych i nasilających się czynników, monitorowanie ryzyka i skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz przekazywanie odpowiednich raportów. Wszelkie zdarzenia są rozpatrywane w kontekście potencjalnego wpływu na realizację celów biznesowych.

Apetyt na ryzyko

Przy ocenie ryzyka jest uwzględniane prawdopodobieństwo i wpływ zajścia określonych zdarzeń na sytuację finansową, wizerunek przedsiębiorstwa, ciągłość działania oraz życie i zdrowie ludzi. W przypadku, gdy konsekwencje wystąpienia ryzyka mają na przykład wpływ zarówno finansowy jak i wizerunkowy, wycenia się je według najbardziej negatywnego skutku. Ryzykom, których negatywny wpływ na Spółkę został oceniony powyżej akceptowalnego poziomu, są obowiązkowo przypisywane działania mitygujące, które mają na celu zapobieżenie ewentualnym stratom lub ich zminimalizowanie. Skuteczność tych działań jest weryfikowana na bieżąco, a w razie potrzeby są wprowadzane korekty.

Proces zarządzania ryzykiem

Lista ryzyk kluczowych powstaje w wyniku indywidualnych spotkań z Członkami Zarządu oraz Dyrektorami Wykonawczymi, którzy wskazują na istotne zdarzenia mogące potencjalnie zagrozić realizacji strategii Spółki. Na bazie zidentyfikowanych w ten sposób ryzyk, ich właściciele dokonują dalszej oceny ich prawdopodobieństwa i wpływu, a także przypisują takim ryzykom działania mitygujące oraz wyznaczają menedżerów odpowiedzialnych za ich realizację. Wyniki analizy każdego z ryzyk kluczowych podlegają zatwierdzeniu przez Członka Zarządu lub Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za dany obszar, a w przypadku potencjalnych strat finansowych, również przez Członka Zarządu ds. Finansów.

Proces zarządzania ryzykiem w Orange Polska

Sprawozdawczość

Do wyceny i raportowania ryzyka stosowane są między innymi mapy ryzyka (z and. Heat map), które ilustrują stopień zagrożenia ze strony poszczególnych zdarzeń.

Ten konkretny przykład prezentuje ryzyko mające niski wpływ wizerunkowy i umiarkowany względem zachowania ciągłości świadczenia usług. W efekcie, całe ryzyko byłoby ocenione jako średnie.

Ryzyka kluczowe są omawiane podczas posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Ryzyka kluczowe

Ryzyka kluczowe (zagregowane kategorie ryzyk opartych o zdarzenia), przedstawione w tabeli na stronach 80-83, odpowiadają czynnikom ryzyka związanym z działalnością biznesową bądź wpływającym na utratę lub wzrost wartości. Ryzyka te mogą mieć istotny wpływ na model biznesowy, przyszłe wyniki i płynność Orange Polska. W każdym przypadku przedstawiono także metody ograniczania danego ryzyka przez Zarząd.

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.