Załączniki

Tabela wskaźników GRI

GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskażnika GRI Miejsce / Odniesienie
Założenia i podstawy raportowania 101
Wskaźniki profilowe 102
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej - w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie.
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji

Od listopada 1998 r. akcje Orange Polska S.A. (wcześniej Telekomunikacji Polskiej S.A). są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych. Akcje Spółki wchodzą w skład następujących indeksów: największych spółek WIG20 oraz WIG30, szerokiego rynku WIG, indeksu branżowego WIG telekomunikacja, indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

W 2017r. Orange Polska S.A. ponownie znalazł się w prestiżowym gronie giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie. W ogłoszonym przez Giełdę Papierów Wartościowych nowym składzie RESPECT Index znalazło się 28 spółek. Orange Polska S.A. jest obecna w tym zestawieniu od pierwszej edycji. RESPECT Index cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców i inwestorów, dostrzegających zależność między uwzględnianiem aspektów społecznych i środowiskowych, a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Dodatkowo Orange Polska S.A. notowany jest w globalnym Indeksie FTSE Russell ESG Ratings, który uwzględnia wyniki ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze) firm.

GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw

Dbamy o to, aby relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi były oparte na transparentnych zasadach i wzajemnych zobowiązaniach do przestrzegania standardów etycznych. Zależy nam na dobrych i długotrwałych relacjach z naszymi dostawcami.

Ocena dostawców

Bierzemy aktywny udział w realizacji wspólnego dla Grupy Orange programu oceny globalnych dostawców QREDIC. Wyniki oceny są wykorzystywane w procesie negocjacji i wyboru dostawców na poziomie globalnym np. przy zakupie sprzętu abonenckiego czy sieciowego. Definitywnie negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych dyskwalifikuje dostawcę. Na poziomie globalnym Orange, wspólnie z innymi operatorami, bierze też udział w inicjatywie Joint Audit Cooperation (JAC), którejcelem jest sprawdzenie u naszych wspólnych dostawców przestrzegania zasad etycznych, środowiskowych, związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników oraz kwestii niezatrudniania dzieci. W ramach tych działań w 2017 roku przeprowadzono 89 audytów w ramach sieci JAC, w tym 15 na zlecenie Orange.

Lokalnych dostawców zobowiązujemy do przestrzegania klauzuli Compliance, która jest umieszczana w umowach z naszą firmą i zawiera zobowiązanie kontrahenta do postepowania zgodnie zasadami etycznego i odpowiedzialnego zachowania, włączywszy te dotyczące praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i zwalczania korupcji. Dodatkowo w umowach zakupowych umieszczamy Klauzulę Antykorupcyjną.

Budowanie trwałych relacji z dostawcami

W 2017 roku w Polsce współpracowaliśmy z 4 100 dostawcami, wśród których najważniejsi pod wglądem obrotów są dostawcy sprzętu abonenckiego i sieciowego, usług budowy sieci, sprzętu IT, a także firmy logistyczne, agencje outsourcingu personalnego oraz domy mediowe.

Staramy się, aby nasze relacje z dostawcami opierały się na kontraktach długoterminowych, zawierających transparentne zasady współpracy. Ponad 98,2% wartości zakupów jestrealizowane w oparciu o umowy długoterminowe. Sukcesywnie pracujemy nad tym, aby nasze zobowiązania wobec dostawców były regulowane w terminie. Wskaźnik terminowości opłat wynosi 89,2%. Standardowy termin płatności dla dostawcy wynosi do 30 dni – 93,58% umów.

Jasne zasady wyłaniania dostawców

Prowadzimy konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, zapewniając dostawcom możliwość bezpośredniego składania zamówień drogą elektroniczną. Obecnie ponad 72,6% zamówień składanych jest drogą elektroniczną (pod względem liczby). Dostawcy chcący współpracować z Orange mają możliwość samodzielnej rejestracji w bazie potencjalnych dostawców, dzięki której mogą uczestniczyć w procesach zakupowych organizowanych przez Orange.

Transparentność procesu wyłaniania dostawców zapewnia Regulamin Przeprowadzenia Procesu Zakupowego. Stanowi on zbiór zasad, którymi powinien kierować się każdy pracownik działu Organizacji Zakupowej w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z dostawcą. Obejmuje procedury zakupowe, które w transparentny sposób określają zasady wyłaniania dostawcy,zawierania umów czy poufności informacji.

GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
 • Brak zmian
GRI 102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację.

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - opis na stronie (www.orange.pl/kodeksy.phtml), Global Compact (www.ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/), Partnerstwo dla środowiska (www.gridw.pl/partnerstwo), Kolalicja Rzeczników Etyki. Wskazane inicjatywy mają charakter dobrowolny.

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

Organizacje krajowe: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, BCC, Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Udział we wskazanych organizacjach ma dla firmy charakter strategiczny, przedstawieciele firmy zasiadają w ich ciałach zarządczych, firma opłaca składki członkowskie wspierając działania statutowe oraz bierze udział w dodatkowych projektach organizacji.

Oragnizacje międzynarodowe: European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) - Forum for International Irregular Network Access (FIINA) - Global Compact - Global Settlements Carrier Group (GSCG) - International Cable Protection Committee (ICPC) - International Inbound Services Forum (IISF) - International Telecommunication Union (ITU) - RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) - TeleManagement Forum (TM Forum) - Forum of Incidents Response and Secutiry Teams (FIRST) - GSM Association (GSMA) - European Internet Exchange Association (Euro-IX). Udział w tych organizacjach ma charakter branżowy i wiąże się z opłatą składek oraz udziałem w róznych projektach wskazanych organizacji.

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

Każdy pracownik Orange Polska jest obowiązany do zapoznania się z kodeksem etycznym, a e- learningowe szkolenie „Etyka w Orange Polska” znajduje się wśród szkoleń obowiązkowych dla nowozatrudnionych pracowników. Również nasi dostawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania kodeksu etycznego, co zawarte jest w klauzuli Compliance umów. Kodeks w języku polskim jest udostępniony na stronie internetowej spółki - www.orange.pl/kodeksy.phtml.
Za rozpatrywanie spraw związanych z przestrzeganiem norm etycznych odpowiedzialna jest Komisja ds. Etyki. W jej skład wchodzi pięciu członków: Przewodniczący, dwóch stałych członków (Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Dyrektor Audytu Wewnętrznego) oraz dwóch członków powoływanych na trzyletnie kadencje. Dodatkowo pracę Komisji wspiera dwóch stałych Sekretarzy.

GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
GRI 102-23 Informacja czy przewodniczący najwyższego organu zarządczego należy także do organu wykonawczego ( jeśli tak, jaka jest jej/jego funkcja w procesie zarządzania i dlaczego taka)
GRI 102-24 Kryteria nominacji i wyboru członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego (w tym jego komitetów)
GRI 102-25 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego. Wskazanie czy występujące konflikty są ujawniane interesariuszom
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w określaniu celów, wartości i strategii rozwoju organizacji
GRI 102-32 Wskazanie najwyższego komitetu lub stanowiska odpowiedzialnego za formalny przegląd oraz zatwierdzenie raportu zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia, że wszystkie istotne aspekty zostały w nim uwzględnione

Raport zintegrowany został oceniony przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Przewodniczącego Komitetu Audytu.

GRI 102-35 Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej
GRI 102-36 Proces określania poziomu wynagrodzenia
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
 • Nie odnotowano korekt do poprzednich raportów
GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu
 • Brak istotnych zmian.
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Osoba kontaktowa
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
 • Raport został opracowany w oparciu o Standard GRI: opcja Core.
GRI 102-55 Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
Podejście do zarządzania 103
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: -środowiskowym, -społecznym, -praw człowieka, - przeciwdziałaniu korupcji, - HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru.
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Obszar ekonomiczny 200
Obecność na rynku 202
GRI 202-1 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
Pośredni wpływ ekonomiczny 203
GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi.
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny.
Przeciwdziałanie korupcji 205
GRI 205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją.
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji.
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
 • Brak przypadków
Naruszenie zasad wolnej konkurencji 206
GRI 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych.

W 2017 roku nie podjęto wobec Orange Polska kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Obszar środowiskowy 300
Materiały 301
GRI 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
GRI 301-3 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału
Energia 302
GRI 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 302-2 Zużycie energii poza organizacją (zużycie pośrednie)
GRI 302-4 Redukcja zużycia energii
GRI 302-5 Redukcja zapotrzebowania na energię związana z produktami i usługami.
Woda 303
GRI 303-1 Łączny pobór wody w podziale na źródła
Emisje 305
GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
GRI 305-3 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Ścieki i odpady 306
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania
Zgodność z regulacjami środowiskowymi 307
GRI 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska

W 2017 r. nie nałożono na firmę żadnych kar za nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Obszar społeczny 400
Zatrudnienie 401
GRI 401-1 Pracownicy nowozatrudnieni oraz odejścia
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
Bezpieczeństwo i higena pracy 403
GRI 403-1 Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.
GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą.

W jednym przypadku zostało potwierdzone narażenie zawodowe i schorzenie wymienione w aktualnym wykazie chorób zawodowych – pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemionkowe. Decyzja dotyczyła byłego pracownika zatrudnionego w latach 90-tych na stanowisku palacza.

Druga decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej u byłego pracownika, wydana w analizowanym okresie, jest wynikiem postępowania toczącego się od roku 2016. Jednakże w dokumencie napisano, że choroba nie była związana z warunkami pracy na stanowisku pracy - telemontera w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji.

GRI 403-3 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy.

W firmie nie występują stnowiska pracy, na których pracownicy narażeni byliby na choroby związane z miejscem pracy.

GRI 403-4 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały przyjęte w PUZP.

Edukacja i szkolenia 404
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci.
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.

* Indicator reported partially

Róznorodność i równość szans 405
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska.
Przeciwdziałanie dyskryminacji 406
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii.
 • W 2017 roku do Komisji Etyki nie zgłoszono takich przypadków
Praca dzieci 408
GRI 408-1 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków
 • W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń
Praca przymusowa 409
GRI 409-1 Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków
 • W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń
Prawa człowieka 412
GRI 412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania praw człowieka.
Społeczności loklane 413
GRI 413-1 Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, ocenę wpływu i programy rozwojowe.
GRI 413-2 Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną.

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z usług oznaczają nie tylko najwyższą dbałość o spełnianie wymogów norm bezpieczeństwa, ale i rzetelną informację nt. wykorzystywanych urządzeń i technologii. W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne oraz te wykorzystujące nowe technologie, został przygotowany globalny portal Orange o falach radiowych wyjaśniający w sposób przystępny działanie telefonii komórkowej, z sekcją informującą o najnowszych doniesieniach naukowych, oraz zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ekspozycji na fale radiowe podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Portal został także przetłumaczony na język polski i można go znaleźć na stronie www.ondes-radio.orange.com/pl/.

Udział w życiu publicznym 415
GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.

Firma nie finansuje partii politycznych, polityków i instytucji o podobnych charakterze. Wyjątki od tej zasady wymagają szczególnej zgody zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w Rozdziale 8 i 9 Wytycznych do Zapobiegania Korupcji w Orange Polska. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. nie były wydawane w trybie Rozdziału 8 i 9 ww. Wytycznych zgody na wsparcie finansowe dla partii politycznych lub organizacji politycznych oraz nie były wydawane zgody na oferowanie lub przekazywanie darowizn osobom pełniącym funkcje publiczne.

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 416
GRI 416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania było weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami. Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy. Informację o wartości współczynnika SAR można znaleźć w instrukcji obsługi (specyfikacji technicznej) telefonu dołączanej przez producenta oraz w opisach telefonu na www.orange.pl.

Stacje bazowe

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Spełnia też wszystkie europejskie oraz znacznie bardziej rygorystyczne normy krajowe w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. Emisja tych pól wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów ustalonych w polskich przepisach, co oznacza, że w miejscach dostępnych dla ludności nie przekracza wartości 0,1 W/m2.

Spełniamy wszystkie rygorystyczne normy dotyczące poziomów pól elektromagnetycznych (EMF) wokół wszystkich stacji bazowych i nadawczych. Działania techniczne związane z ochroną przed EMF emitowanymi przez stacje bazowe instalacji radiokomunikacyjnych, budowanych w ramach naszych inwestycji lub eksploatowanych w sieci, zapewniają dotrzymanie standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól EMF w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 roku, poz. 1882/83).

GRI 416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

No incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle were reported in 2017.

Marketing i oznakowanie produktów i usług 417
GRI 417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat.

Wszystkie produkty dostępne w ofercie Orange Polska posiadają odpowiednie oznaczenia tj.:

 • nazwa producenta towaru i jego adres, instrukcja w języku polskim;
 • oznaczenie CE na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania;
 • oznaczenie „kosz” na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • deklaracja zgodności DoC (Declaration of Conformity) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r.;
 • informacja o SAR (Specific Absorption Rate) na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r.
GRI 417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat.

W 2017 roku wobec Orange Polska nie stwierdzono niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach.

GRI 417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w dotyczącymi komunikacji marketingowej.

UOKiK nałożył jedną karę w wysokości 16,3 mln złotych za niewłaściwą komunikacji w promocji. W jednej sprawie UOKiK stwierdził, że Orange Polska narusza zbiorowe interesy konsumentów i nałożył obowiązki informacyjne na Orange Polska. W innej sprawie UOKiK wszczął formalne postępowanie w celu zbadania, czy Orange Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Orange Polska negocjuje z UOKiK swoje zobowiązania.

Ochrona prywatności klienta 418
GRI 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty danych.

W 2017 nasi klienci skierowali do GIODO 17 skarg. Wszystkie decyzje GIODO, które zapadły w odniesieniu do ww. skarg w badanym okresie, potwierdziły prawidłowość przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych. W roku 2017 nie zostały nałożone na Spółkę żadne kary z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych dbamy o obowiązek informowania klienta m.in. o celu i zakresie przetwarzania jego danych, prawie dostępu do nich oraz możliwości ich poprawiania.

Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi 419
GRI 419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi.

Poza karą nałożoną przez UOKiK opisaną w ramach 417-3 nie było innych kar.

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.