Zarządzanie ryzykiem

Ekspozycja na ryzyko

revenues_and_profits

Przychody
i zyski

W kolumnie „Ekspozycja na ryzyko”, za pomocą odpowiedniej strzałki pokazano zmianę ekspozycji względem poprzedniego roku dla poszczególnych kategorii ryzyka.

Rosnąca
Malejąca
Stabilna
Obszar ryzyka

Brak sukcesu wdrażanej przez Orange Polska strategii może skutkować utratą udziałów w rynku i/lub spadkiem rentowności

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Bezkonkurencyjna transmisja danych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Zwiększenie konkurencji oraz presji na usługi i ceny,
 • utrata części rynku na skutek wdrażania nowych usług i technologii,
 • niezrealizowanie zakładanego zwrotu z inwestycji w światłowody oraz utrata części rynku dostępu szerokopasmowego,
 • marginalizacja roli sieciowych operatorów komórkowych na skutek wdrożenia technologii eSIM,
 • zwiększenie konkurencji ze strony operatorów telewizji kablowych na rynku ofert konwergentnych,
 • pojawienie się nowych typów nadużyć towarzyszących rozwojowi nowych technologii.
Potencjalny wpływ

Główne rynki, na których Orange Polska prowadzi działalność, są dojrzałe, a nawet nasycone. W związku z tym, Orange Polska musi się mierzyć z niezwykle silną konkurencją, która początkowo miała charakter przede wszystkim cenowy, natomiast obecnie koncentruje się na jakości zarówno dostarczanych produktów jak i obsługi klienta. Gwałtowny wzrost ruchu szerokopasmowego (stacjonarnego i mobilnego) oraz rozwój nowych technologii stwarzają globalnym graczom w segmencie Internetu możliwość nawiązywania bezpośrednich więzi z klientami operatorów telekomunikacyjnych, co pozbawia tych ostatnich, w tym Orange Polska, części przychodów i zysków. Jeżeli ten proces będzie się utrzymywać lub nasilać, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową i perspektywy operatorów. Brak sukcesu wdrażanej przez Orange Polska strategii może skutkować utratą udziałów w rynku i/lub spadkiem rentowności. Takie same skutki może przynieść konsolidacja innych podmiotów na jednym z rynków, na których działa Orange Polska. Ponadto, wraz z rosnącą złożonością technologii i systemów sieciowych oraz coraz szybszym wdrażaniem nowych aplikacji i usług (zwłaszcza w zakresie połączeń międzysieciowych i zarządzania relacjami z klientami), mogą się pojawić nowe rodzaje nadużyć, które będą jeszcze trudniejsze do wykrycia i zwalczania, co może skutkować utratą przychodów.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

W odpowiedzi, Orange Polska podjął znaczące inwestycje w sieć światłowodową, realizując strategię konwergencji, a także kontynuuje proces transformacji i wzrostu wydajności. Orange Polska postawił również na rozwój usług w nowych obszarach, takich jak finanse mobilne czy dostawa energii elektrycznej.

Usługi
telekomunikacyjne

Obszar ryzyka

Wzrost ilości i długości przerw w działaniu świadczonych usług

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Najlepsze doświadczenie klienta

Bezkonkurencyjna transmisja danych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Niedostępność infrastruktury informatyczno- sieciowej Orange Polska,
 • narażenie Orange Polska na ataki cybernetyczne,
 • pojawienie się aktów terroru,
 • obniżenie jakości lub zaprzestanie świadczenia usług na skutek zależności od partnerów zewnętrznych.
Potencjalny wpływ

Zakłócenia lub przerwy w dostępie do usług mogą wynikać z cyberataków (na infrastrukturę informatyczną i sieciową), awarii (sprzętu lub oprogramowania), błędów ludzkich lub aktów sabotażu wpływających na funkcjonowanie krytycznego sprzętu lub oprogramowania, niewykonywania zobowiązań przez kluczowych dostawców bądź braku wystarczającej przepustowości sieci do obsługi rosnącego ruchu; mogą także wystąpić w czasie wdrażania nowych aplikacji lub oprogramowania. Występowanie takich zdarzeń mogłoby znacząco osłabić wizerunek Orange Polska, a także doprowadzić do zmniejszenia przychodów, wpływając negatywnie na zysk i pozycję rynkową.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

Ograniczaniu powyższego ryzyka służą: odpowiednie planowanie rozwoju sieci i systemów informatycznych, inwestycje we wdrażanie rozwiązań przewidzianych na wypadek awarii, programy ubezpieczeniowe oraz wdrażanie planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego. Orange Polska, jako pierwszy operator telekomunikacyjny w Polsce, uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 22301:2012 dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

Bezpieczeństwo
informacji

Obszar ryzyka

Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Najlepsze doświadczenie klienta

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Naruszenie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych.
Potencjalny wpływ

Działalność Orange Polska może prowadzić do utraty, ujawnienia, upublicznienia, przekazania nieuprawnionym podmiotom bądź niewłaściwej modyfikacji danych osobowych klientów. Przyczyny takiej sytuacji mogą być następujące: (i) szybkie wdrażanie nowych usług lub aplikacji, np. związanych z wystawianiem faktur czy zarządzaniem relacjami z klientami, (ii) podejmowanie nowych inicjatyw, zwłaszcza w obszarze Internetu rzeczy (IoT – Internet of Things), (iii) czyny zabronione (w tym cyberataki), zwłaszcza mające na celu kradzież danych osobowych, bądź (iv) potencjalne zaniedbania ze strony Orange Polska lub kontrahentów Spółki. Ponadto od 25 maja 2018 roku, do Spółki będzie się stosowało Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), przyjęte w kwietniu 2016 roku. Za nieprzestrzeganie postanowień RODO będą mogły być nakładane kary administracyjne w wysokości do 4% wartości rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa. Ewentualne naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może mieć znaczące niekorzystne skutki dla wizerunku Orange Polska oraz wiązać się z poważną odpowiedzialnością (potencjalnie również karną), co może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Orange Polska.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

W Spółce działa certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, hostingu, kolokacji, przetwarzania w chmurze, cyberbezpieczeństwa oraz procesu przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych. W październiku 2017 roku, Orange Polska uzyskał certyfikat poświadczający stosowanie normy ISO/IEC 27018:2014 w zakresie usług przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych. Ponadto, Spółka regularnie odnawia certyfikat European CERT dla funkcji CERT. Wiele miesięcy temu w Spółce wdrożono program przygotowujący ją do spełnienia wymogów RODO. Obecnie, przygotowania do uzyskania gotowości do stosowania RODO w terminie są na bardzo zaawansowanym etapie.

Ryzyko
finansowe

Obszar ryzyka

Ryzyka związane z rynkami finansowymi

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Wzrost stóp procentowych,
 • osłabienie kursu rodzimej waluty.
Potencjalny wpływ

Rok 2017 nie przyniósł zmian w polityce banku centralnego i stopy procentowe pozostały stabilne, na najniższym poziomie w historii. Oczekuje się, że w przyszłym roku Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podejmując jednak kroki, aby przygotować rynek do podwyżek w 2019 roku.
Wahania kursów walutowych mają wpływ na wysokość zobowiązań Orange Polska denominowanych w walutach obcych, a także na wysokość rozliczeń z operatorami zagranicznymi.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

Ewentualny wzrost stóp procentowych nie powinien mieć istotnego wpływu na koszt obsługi zadłużenia Orange Polska ze względu na utrzymywany wysoki poziom zabezpieczeń. Ewentualne osłabienie kursu złotego nie powinno mieć wpływu na wysokość zobowiązań Orange Polska denominowanych w walutach obcych oraz na wysokość rozliczeń z operatorami zagranicznymi ze względu na utrzymywany poziom zabezpieczeń.

Corporate governance and regulatory, tax and legal environment

Ład korporacyjny oraz otoczenie regulacyjne, podatkowe i prawne

Obszar ryzyka

Obowiązki regulacyjne wynikające ze zmiany prawa, a także decyzji administracyjnych

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Obniżki stawki za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej (FTR),
 • zmiany opłat za usługi hurtowe,
 • ryzyko związane z pozyskaniem nowych pasm na potrzeby świadczenia zaawansowanych usług telekomunikacyjnych,
 • postępowania UOKiK i Komisji Europejskiej ws. współdzielenia sieci,
 • wzrost obciążeń podatkowych w wyniku zmian w prawie,
 • wzrost wynagrodzeń za używanie gruntu stron trzecich na potrzeby budowy i utrzymania infrastruktury Orange Polska,
 • straty wizerunkowe i finansowe na skutek zamieszania pracowników lub partnerów Orange Polska w działania o charakterze korupcyjnym.
Potencjalny wpływ

Orange Polska musi wypełniać różne obowiązki regulacyjne, które określają zasady świadczenia usług i oferowania produktów, w tym dotyczące pozyskiwania i odnawiania licencji. Obowiązki regulacyjne wynikają ze zmiany prawa, a także decyzji administracyjnych. Decyzje regulacyjne oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą niekorzystnie wpływać na Orange Polska.
Pomimo wzmocnienia przez Orange Polska polityki przeciwdziałania korupcji, ze względu na znaczną liczbę kontrahentów oraz złożony charakter procesów, mogą się zdarzyć przypadki działań o charakterze korupcyjnym, co może mieć niekorzystne skutki, zwłaszcza dla wizerunku Orange Polska.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

W 2017 roku nastąpiły zmiany otoczenia prawnego zarówno w zakresie prawa ogólnego jak i przepisów odnoszących się bezpośrednio do branży telekomunikacyjnej. Takie zmiany otoczenia prawnego pociągają za sobą konieczność stałego i starannego ich monitorowania, jak również zapewnienia środków na wdrożenie nowych przepisów.
W Orange Polska wdrożono Politykę Antykorupcyjną oraz Wytyczne do zapobiegania korupcji. Te regulacje zawierają szczegółowe zasady i normy oraz odniesienia do konkretnych warunków i sytuacji, które pozwalają zidentyfikować i ograniczyć ryzyko wystąpienia korupcji. Dodatkowo, Spółka prowadzi szereg działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, mających na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie przepisów i zasad antykorupcyjnych.

Exposure to electromagnetic fields

Oddziaływanie pól
elektromagnetycznych

Obszar ryzyka

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia radiowe

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Bezkonkurencyjna transmisja danych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Ekspozycja na ryzyko
Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Niekorzystny wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi,
 • spadek zainteresowania mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi,
 • trudności inwestycyjne i zwiększone koszty związane z instalowaniem stacji bazowych i innych urządzeń bezprzewodowych.
Potencjalny wpływ

Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia radiowe (wykorzystywane przede wszystkim w sieciach mobilnych, ale także stacjonarnych) mogą budzić obawy o ich niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, chociaż obowiązujące w Polsce ograniczenia w zakresie dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych są znacznie surowsze niż w większości innych państw, gdzie stosuje się limit zgodny z zaleceniem Rady 1999/519/WE. Pogorszenie postrzegania tego zjawiska miałoby niekorzystny wpływ na działalność i wyniki takich operatorów jak Orange Polska. Gdyby w przyszłości badania naukowe w pewnym stopniu potwierdziły słuszność powyższych obaw, spowodowałoby to zapewne spadek zainteresowania mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi, trudności inwestycyjne i zwiększone koszty związane z instalowaniem stacji bazowych i innych urządzeń bezprzewodowych, a także nasilenie sporów i roszczeń.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

Najwyższe kierownictwo Spółki monitoruje przestrzeganie wymogów regulacyjnych i dopuszczalnych poziomów emisji oraz innych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, w Orange Polska został wdrożony system zarządzania środowiskowego dla obszaru dostarczania usług telefonii mobilnej, który co roku podlega certyfikacji zgodnie z normą ISO 14001.

Labour market

Rynek pracy

Obszar ryzyka

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Główny cel biznesowy / odniesienie do strategii

Bezkonkurencyjna transmisja danych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Efektywność i odpowiedzialność w działaniu

Ekspozycja na ryzyko

NOWE

Kluczowe czynniki ryzyka oraz kwestie i obszary niepewności
 • Nasilenie się niekorzystnych zjawisk na rynku pracy.
Potencjalny wpływ

W 2018 roku można oczekiwać dalszego spadku bezrobocia, które będzie się zbliżało do naturalnej granicy około 5%, co – pomimo nadal korzystnych prognoz ogólnogospodarczych – może potęgować występujące już teraz w gospodarce problemy z dostępnością rąk do pracy oraz wzrost kosztów pracy wynikający z presji na podwyżkę płac. To z kolei może wpłynąć na pogorszenie nastrojów w niektórych sektorach przedsiębiorstw i stanowić barierę dla wzrostu gospodarczego poprzez ograniczanie inwestycji.

Podejście Zarządu i metody ograniczania ryzyka

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o określonych umiejętnościach, Zarząd Orange Polska wdraża programy mające na celu utrzymanie i przyciągnięcie nowych pracowników z obszarów najbardziej odczuwających brak specjalistów (systemy informatyczne, sprzedaż, obsługa klienta, służby techniczne).

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.