Wyniki

Wyniki finansowe w 2017 roku

Finansowe wskaźniki KPI

Dla zilustrowania osiąganych wyników, Orange Polska stosuje szereg kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych (KPI), które przedstawiono poniżej.

Prognoza i cel na 2017 rok

Przychody z usług mobilnych pod wpływem nowych regulacji roamingowych i niepewności w segmencie usług przedpłaconych Niższy wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych Dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnych usług stacjonarnych (głosowych i hurtowych)

Wyniki
Prognoza i cel na 2018 rok

Przychody wsparte umową roamingu krajowego z Play Dalsza koncentracja na strategii konwergentnej Dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnych usług stacjonarnych (głosowych i hurtowych)

Prognoza i cel na 2017 rok

Około 3,0 mld zł (podwyższony w październiku 2017 roku z 2,8-3,0 mld zł)

Wyniki
Prognoza i cel na 2018 rok

Przychody wsparte umową roamingu krajowego z Play Dalsza koncentracja na strategii konwergentnej Dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnych usług stacjonarnych (głosowych i hurtowych)

Prognoza i cel na 2017 rok

Około 2 mld zł, w tym ok. 0,8 mld zł na rozbudowę sieci światłowodowej (>1 mln nowych gospodarstw domowych w zasięgu sieci)

Wyniki
Prognoza i cel na 2018 rok

Około 2,0-2,2 mld zł, w tym ok. 0,7-0,8 mld zł na rozbudowę sieci światłowodowej (>1 mln nowych gospodarstw domowych w zasięgu sieci)

Wyniki
Prognoza i cel na 2017 rok

Nie przekroczy poziomu 2,6 (z uwzględnieniem potencjalnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską)

Wyniki
Prognoza i cel na 2018 rok

Nie przekroczy poziomu 2,6 zgodnie ze standardem MSR 18 oraz 2,8 zgodnie ze standardem MSSF 15 (z uwzględnieniem potencjalnej płatności kary nałożonej przez Komisję Europejską)

Prognoza i cel na 2017 rok

Zarząd podjął decyzję o maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne i nie rekomendowaniu wypłacania dywidendy w 2017 roku

Wyniki
Prognoza i cel na 2018 rok

Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską, Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku)

Poprawa trendu przychodów dzięki odbiciu w segmencie stacjonarnego Internetu

Przychody w 2017 r. wyniosły 11 381 mln zł i zmniejszyły się o 157 mln zł, tj. 1,4% rok-do-roku. Spadek ten był niższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 2,4%.

Spadek przychodów rozłożył się niemal równo pomiędzy usługi stacjonarne i komórkowe. Natomiast bardzo istotnie wzrosła kategoria pozostałych przychodów.

Nastąpiła istotna poprawa trendu w usługach stacjonarnych. W 2017 roku spadek przychodów został ograniczony do 3,2% w porównaniu ze spadkiem o 7,5% rok wcześniej – mimo że spadek przychodów z tradycyjnych usług głosowych, wynikający z niekorzystnych czynników strukturalnych, utrzymał się na poziomie ok. 13%. Znacznie wzrosły natomiast przychody z usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Po spadku w 2016 roku o około 4%, w ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrost przychodów o 4,5%. Wynikało to z dynamicznego wzrostu bazy klientów, który wyniósł prawie 11%. Znacząco niższy spadek przychodów odnotowano w obszarze usług hurtowych, do czego przyczynił się wzrost ruchu zakańczanego w sieci stacjonarnej.

Do pogorszenia trendu przychodów w obszarze komórkowym przyczyniła się głównie realizacja strategii komercyjnej nastawionej na wartość. Koncentracja na wartości i konwergencji przełożyła się na bardzo znaczące obcięcie subsydiów do telefonów, co spowodowało znaczący wzrost cen jednostkowych i spadek wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji znaczny wzrost udziału ofert bez telefonu. Strategia ta przyczyniła się do poprawy EBITDA, lecz miała niekorzystny wpływ na przychody ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych oraz wskaźnik ARPU.

Zagregowany wskaźnik ARPU z usług komórkowych wyniósł w 2017 roku 29,8 zł i był o 5,3% wyższy w ujęciu rocznym. Wzrost ten wynikał wyłącznie ze znacznej poprawy ARPU w usługach przedpłaconych. Poprawa ta nie była jednak skutkiem działania czynników fundamentalnych, lecz następstwem dużego spadku liczby kart SIM, spowodowanego wprowadzeniem obowiązku rejestracji. W zakresie usług abonamentowych utrzymał się dwucyfrowy spadek ARPU.

Na spadek ARPU z usług abonamentowych w 2017 roku złożyły się następujące czynniki:

 • większa popularność ofert bez telefonu,
 • koncentracja na planach ratalnych i odejście od tradycyjnych ofert subsydiowanych przy pozyskaniu klientów (w przypadku ofert ratalnych, część przychodu przypadająca na terminal zwiększa przychód ze sprzedaży sprzętu i nie jest wliczana do przychodu z usług, który stanowi podstawę kalkulacji ARPU),
 • zniżki udzielane klientom przy zakupie usług konwergentnych,
 • popularność ofert rodzinnych, w ramach których klient otrzymuje kilka kart SIM,
 • znaczący spadek ARPU z Internetu mobilnego, wynikający z dużo niższego zainteresowania tą usługą,
 • konkurencja cenowa.

Pozostałe przychody wzrosły o 35% rok-do-roku, do czego przyczyniły się wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu ICT, wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do bezprzewodowego dostępu stacjonarnego oraz konsolidacja wyników przejętej firmy Multimedia Polska Energia (za niecałe 4 miesiące).

Ewolucja skorygowanych przychodów (mln zł)

Ewolucja skorygowanej EBITDA potwierdza znaczący postęp w kierunku stabilizacji i przywrócenia wzrostu

Koszty operacyjne ogółem (liczone jako skorygowany zysk EBITDA minus przychody) nie zmieniły się względem 2016 roku. W efekcie, spadek przychodów przełożył się w całości na spadek skorygowanego zysku EBITDA. Spadek ten wyniósł 4,8% i był znacznie niższy niż w 2016 roku, kiedy przekroczył 10%. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 0,9 punktu procentowego, do poziomu 26,5%.

Na ewolucję kosztów złożyły się głównie następujące czynniki:

 • Spadek kosztów sprzedaży o ponad 10%, wynikający przede wszystkim z dużo mniejszej liczby transakcji pozyskania i utrzymania klientów realizowanych w pakiecie z telefonem, optymalizacji struktury kanałów dystrybucji oraz znacznych oszczędności w zakresie kosztów reklamy i promocji.
 • Wzrost o ponad 18% kosztów międzyoperatorskich z powodu wzrostu ruchu detalicznego i hurtowego, co wynikało z większej liczby klientów i znacznie wyższego ruchu na klienta (spowodowanego między innymi ogromnym wzrostem ruchu po wprowadzeniu darmowego roamingu na terenie UE).
 • Wzrost kosztów pracy o 3,3% w ujęciu rocznym (po uwzględnieniu korekty związanej z nową Umową Społeczną). Jednak wzrost ten wynikał wyłącznie z jednorazowego zaksięgowania w 2016 roku niskich kosztów pracy w wyniku renegocjacji świadczeń emerytalnych (94 mln zł). Z wyłączeniem tego czynnika, koszty pracy spadły o ponad 2%, głównie w wyniku optymalizacji zatrudnienia.
 • Spadek kosztów sieci oraz usług informatycznych o około 3% w wyniku oszczędności w zakresie zużycia energii, utrzymania sieci i kosztów instalacyjnych.

Spadek marży wynikał w dużej części z niekorzystnych trendów strukturalnych w wysokomarżowych tradycyjnych usługach stacjonarnych (głównie głosowych) – spadki w tych usługach niemal w całości przenoszą się na spadek zysków. Natomiast w wyniku realizacji strategii konwergencji oraz inwestycji w sieć światłowodową znacząco poprawiła się marżowość usług szerokopasmowych.

Ewolucja skorygowanej EBITDA (mln zł)

Wynik netto obciążony utworzeniem rezerw związanych z nową Umową Społeczną

Strata netto w 2017 roku wyniosła 60 mln zł i wynikała z zawarcia Umowy Społecznej na lata 2018-2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017, których łączny wpływ wyniósł 204 mln zł. Do poprawy wyniku netto przyczyniła się natomiast niższa amortyzacja (spadek o 153 mln zł w wyniku wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadek kosztów finansowych netto o 55 mln zł (głównie dzięki umocnieniu się złotego względem euro, co obniżyło koszty dyskonta).

Nakłady inwestycyjne odzwierciedlające inwestycje w jakość sieci oraz optymalizację

Skorygowane nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły w 2017 roku 1 933 mln zł i były niemal takie same jak w poprzednim roku. Nakłady inwestycyjne na budowę sieci światłowodowej zwiększyły się o prawie 30%, ale była to jedyna kategoria, w której nastąpił wzrost.

Nakłady inwestycyjne Grupy obejmowały przede wszystkim:

 • rozbudowę sieci światłowodowej w ramach ogłoszonego programu inwestycyjnego; w 2017 roku, programem objęto 1 mln gospodarstw domowych, co razem z łączami wybudowanymi w latach 2014-2016 rozszerzyło zasięg sieci do prawie 2,5 mln gospodarstw domowych w 75 miastach (wobec 37 miast na koniec 2016 roku);
 • nakłady związane ze zwiększeniem zasięgu usług LTE, poprawą jakości sieci mobilnej, zwiększeniem pojemności i zasięgu usług GSM/UMTS oraz przystosowaniem mobilnej sieci dostępowej do technologii 4G – również w miejscach nieobjętych projektem konsolidacji dostępowej sieci mobilnej (rejony strategiczne lub niedoinwestowane);
 • rozbudowę mobilnej sieci transportowej i szkieletowej w celu sprostania rosnącemu wolumenowi przesyłu danych i zapewnienia oczekiwanej przez klientów jakości usług;
 • realizację programów transformacyjnych w obszarze systemów informatycznych, w tym wspólnego systemu obsługi procesów sprzedażowych dotyczących usług stacjonarnych i mobilnych dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw;
 • realizację inwestycji związanych z rozwojem oferty, sprzedażą i obsługą klienta, jak również modernizacją i rozwojem informatycznej infrastruktury technicznej.
Obszary inwestycji (mln zł)

Organiczne przepływy pieniężne odzwierciedlające niższą EBITDA oraz wyższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 2017 roku 111 mln zł i były niższe niż w 2016 roku (620 mln zł). Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższej EBITDA oraz znacznie wyższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (381 mln zł). Do wzrostu tej ostatniej pozycji przyczyniły się głównie trzy czynniki: uzupełnienie zapasów telefonów komórkowych, mniejszy pozytywny efekt transakcji objętych faktoringiem odwrotnym (w ujęciu rocznym) oraz zmiana terminu rozliczeń z jednym z operatorów.

Dźwignia finansowa na poziomie 2,2

W 2017 roku zadłużenie netto Spółki zmniejszyło się o około 0,3 mld zł, do poziomu 6,5 mld zł, głównie dzięki organicznym przepływom pieniężnym w wysokości 0,1 mld zł oraz otrzymanym dotacjom inwestycyjnym w ramach programu POPC w wysokości 0,3 mld zł. Jednocześnie, nabycie Multimedia Polska Energia kosztowało 31 mln zł. Pomimo niższego zadłużenia, dźwignia finansowa nieznacznie wzrosła, do poziomu 2,2 w porównaniu z 2,1 na koniec 2016 roku, co było wynikiem spadku EBITDA. Całe zadłużenie jest zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zwiększyliśmy także udział długu opartego na stałej stopie procentowej do 78% (z 69% na koniec 2016 roku), gdyż spodziewamy się w przyszłości podwyższenia stóp procentowych.

Ewolucja długu netto (mln zł)

Zarząd nie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku

Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską, Zarząd nie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku).

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić wydajność i jakość użytkowania. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w naszych zasadach. Możesz modyfikować, blokować lub usuwać pliki cookie w dowolnym czasie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.